Who’s on the Plane? England Euros Squad Power Rankings – November 2020